Opšti uslovi poslovanja

Ova Politika privatnosti reguliše praksu prikupljanja informacija od korisnika prilikom korišćenja internet stranice  https://www.hartweger.rs, kao i njihovo skladištenje u bazama podataka našeg preduzeća NATAŠA HARTWEGER PR STUDIO ZA UČENJE NEMAČKOG JEZIKA I PREVOĐENJE HARTWEGER. Naša politika privatnosti obuhvata razloge kako i zašto sakupljamo, koristimo i štitimo Vaše lične podatke.

 

Zadržavamo diskreciono pravo da ovu Politiku privatnosti možemo izmeniti u svako doba i da tako izmenjen tekst postane važeći odmah po objavi istog na Web sajtu.

 

Nastavak Vašeg korišćenja Web sajta nakon izmena, podrazumeva da prihvatate sve uslove tako izmenjene Politike privatnosti. Stoga savetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Politici privatnosti, kako bi bili informisani o eventualnim promenama.

Način prikupljanja i upotrebe podataka

Tokom Vaše posete sajtu možemo prikupiti vaše lične podatke koje su neophodne da podesite svoj nalog, u svrhu naplate ili isporuke Vaše robe. Vaše lične podatke koristimo isključivo i samo kako bi nam omogućili da Vam obezbedimo proizvode i usluge koje želite radi zadovoljenja Vaših zahteva ili da Vam prilagodimo našu ponudu, tj. da je personalizujemo, unapredili rad Web sajta, osigurali proveru administrativnih zadataka, uspostavili kontakta sa Vama, poboljšali naše oglašivačke i promotivne rezultate i poboljšali našu ponudu proizvoda ili usluga na tržištu, kao i u svrhu saradnje sa institucijama odgovornim za sprovođenje zakona.

 

Mi ne prodajemo i ne iznajmljujemo Vaše lične podatke trećim licima, za njihove markentiške potrebe a da prethodno nismo Vama dali mogućnost da tu opciju isključite. Međutim, mi možemo otkriti Vaše podatke našim poslovnim jedinicama i partnerima, koji su deo ove Politike privatnosti. Nikada i ni pod kojim uslovima nećemo zloupotrebiti Vaše lične podatke. U sledećim odeljcima ćemo Vam izložiti načine i razloge za moguće davanje Vaših informacija, za potrebe normalnog poslovanja Web sajta.

Skladištenje i čuvanje podataka

Preduzeće NATAŠA HARTWEGER PR STUDIO ZA UČENJE NEMAČKOG JEZIKA I PREVOĐENJE HARTWEGER kao prodavac proizvoda i usluga na Web sajtu ulaže maksimalne napore radi zaštite Vaše privatnosti kad ste „online“ kao korisnik. Vaše lične infrmacije se čuvaju na siguran i poverljiv način, i obrađuju na zakonit način u skladu sa ovom politikom privatnosti.

 

Preduzimamo odgovarajuće tehničke i organizacione mere radi zaštite od naovlašćenog i nezakonitog pristupa i obrade vaših ličnih podataka, uključujući i enkripciju vaših informacija. Mi ćemo Vaše informacije zadržati onoliko dugo koliko je potrebno da obradimo Vaš nalog, Vaše plaćanje, odradimo refundaciju sredstava, odgovorimo na žalbu ili pružimo Vam promotivne informacije na koje ste se prijavili.

Kolačići (cookies)

Kolačić (cookie) je informacija sačuvana na Vašem računaru od strane internet stranice koju posetite. Kolačići obično čuvaju Vaša podešavanja, postavke za internet stranicu, kao što su preferirani jezik ili adresa. Kasnije, kada opet otvorite istu internet stranicu internet pregledač šalje natrag kolačiće koji pripadaju toj stranici. Ovo omogućava stranici da Vas prepozna i prikaže informacije prilagođene Vašim potrebama. Ukoliko ne želite da naš Web sajt ima pristup Vašim kolačićima, možete ih blokirati. Većina web browsera Vam omogućava da blokirate kolačiće. To možete uraditi putem Podešavanja Vašeg web browsera.

Postupak reklamacije

Ukoliko želite da započnete proces reklamacije, potrebno je da nam se obratite na email info@hartweger.rs ili telefon +381 65 9 33 44 00 kako bi Vam poslali ovaj Zahtev i da nam ga pošaljete na email info@hartweger.rs.

Preduzeće NATAŠA HARTWEGER PR STUDIO ZA UČENJE NEMAČKOG JEZIKA I PREVOĐENJE HARTWEGER ne preuzima nikakvu odgovornost za greške kupaca, proizvode pogrešno kupljene ili bilo koje druge greške koje se odnose na Vaše postupke prilikom kupovine na Web sajtu.

Rešavanje reklamacije

Ovim delom Opštih uslova se, u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača, reguliše način izjavljivanja reklamacije, mesto prijema i način postupanja Trgovca po reklamacijama primljenim od strane Kupca, kao i uslovi koji se odnose na ostvarivanje prava Kupca kao potrošača po osnovu saobraznosti pruženih Usluga.

 

  1. Način izjavljivanja reklamacije. Kupci mogu reklamacije u vezi ugovorenih i plaćenih Usluga podnositi Trgovcu u svim poslovnim objektima Pružaoca usluga u kojima se Usluge na koje se reklamacija odnosi koriste, svakog radnog dana u toku trajanja radnog vremena Pružaoca usluga.

 

Reklamacije se mogu podneti na jedan od sledećih načina:

 

– Usmeno u Centru za nemački jezik HARTWEGER u kome je usluga korišćena;

– Pisanim putem na reklamacionom obrascu u Centru za nemački jezik HARTWEGER;

 

– Putem pošte na adresu Nikole Pašića 9-25, 34 000 Kragujevac;

– Elektronskim putem na mail adresu info@hartweger.rs;

 

Kupljene Usluge se mogu reklamirati samo uz dostavu na uvid email potvrde o kupljenim uslugama.

 

Trgovac je dužan da Kupcu kao potrošaču izda pisanu potvrdu ili elektronskim putem potvrdi prijem reklamacije, odnosno saopšti broj pod kojim je zavedena njegova reklamacija u evidenciji primljenih reklamacija.

 

  1. Rok za odlučivanje po reklamaciji. Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od osam dana od dana prijema reklamacije, pisanim ili elektronskim putem odgovori Kupcu kao potrošaču na izjavljenu reklamaciju. Odgovor Trgovca na reklamaciju Kupca kao potrošača mora da sadrži odluku da li prihvata reklamaciju, izjašnjenje o zahtevu Kupca i konkretan predlog i rok za rešavanje reklamacije. Rok za rešavanje reklamacije ne može da bude duži od 15 dana od dana podnošenja reklamacije.

 

Trgovac je dužan da postupi u skladu sa odlukom, predlogom i rokom za rešavanje reklamacije, ukoliko je dobio prethodnu saglasnost Kupca.

 

Ukoliko Trgovac iz objektivnih razloga nije u mogućnosti da udovolji zahtevu Kupca kao potrošača u roku koji je dogovoren, dužan je da o produžavanju roka za rešavanje reklamacije obavesti Kupca i navede rok u kome će je rešiti, kao i da dobije njegovu saglasnost, što je u obavezi da evidentira u evidenciji primljenih reklamacija. Produžavanje roka za rešavanje reklamacija moguće je samo jednom.

 

  1. Odgovornost Trgovca i prava Kupca kao potrošača po osnovu nesaobraznosti pruženih usluga. Trgovac je dužan da Kupcu kao potrošaču pruži Uslugu koja je saobrazna ugovorenoj. Usluga nije saobrazna ugovorenoj ako:

 

– po sadržini, kvalitetu i svrsi ne odgovara opisu koji je Trgovac pre zaključenja ugovora dao oglasom ili na drugi sličan način;

– ne odgovara opisu koji je Trgovac dao u toku pružanja Usluge pod uslovom da je to moglo da utiče na odluke Kupca;

– nema posebna svojstva koja je zahtevao Kupac, a koja su Trgovcu bila ili su morala biti poznata u trenutku zaključenja ugovora;

– nema redovna svojstva usluga iste vrste;

– ne odgovara očekivanjima koja su osnovana s obzirom na prirodu usluge i javna obećanja Trgovca u pogledu posebnih svojstava usluge, a naročito ako su učinjena oglasom;

– po sadržini, kvalitetu i svrsi ne odgovara opisu koji je pre zaključenja ugovora, oglasom ili na drugi sličan način dalo treće lice u ime i po ovlašćenju Trgovca.

 

Trgovac nije odgovoran za nesaobraznost usluge ako:

 

– nije znao ili nije morao da zna da je treće lice u njegovo ime dalo opis Usluga pre zaključenja ugovora oglasom ili na drugi slučan način;

– je opis koji je pre zaključenja ugovora, oglasom ili na drugi sličan način dalo treće lice u ime i po ovlašćenju Trgovca na odgovarajući način blagovremeno ispravljen.

 

Ako usluga nije saobrazna ugovorenoj, Kupac kao potrošač može da zahteva od Trgovca da izvrši, odnosno da mu omogući pružanje Usluga saobraznih ugovorenima.  Ako je izvršenje saobrazne usluge nemoguće ili protivpravno ili predstavlja nesrazmerno opterećenje za Trgovca, Kupac može zahtevati umanjenje cene ili raskid ugovora.  Kupac kao potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost usluge neznatna. Ako usluga nije saobrazna ugovorenoj, na prava Kupca kao potrošača i odgovornost Trgovca shodno se primenjuju prava potrošača u slučaju nesaobraznosti robe definisana zakonom koji uređuje prava potrošača.

 

Ako se u toku pružanja usluge utvrdi da se Trgovac ne pridržava uslova iz ugovora, odnosno da Pružalac usluga iste ne vrši u skladu sa ugovorom usled čega nastane opasnost da izvršena usluga bude nesaobrazna ugovorenoj, Kupac kao potrošač može upozoriti Trgovca na te okolnosti i odrediti primeren rok za otklanjanje utvrđenih nepravilnosti.  Ako do isteka navedenog primerenog roka Trgovac ne postupi po zahtevu Kupca kao potrošača, Kupac može raskinuti ugovor i zahtevati naknadu štete.

 

Ako je očigledno da Trgovac, odnosno Pružalac usluga ne može pružiti saobraznu Uslugu u roku koji je bitan element ugovora, Kupac kao potrošač može:

 

– raskinuti ugovor, bez ostavljanja primerenog roka za izvršenje usluge;

– zahtevati naknadu štete.

 

Ako Trgovac, odnosno Pružalac usluga kasni sa izvršenjem Usluge u odnosu na ugovoreni rok koji nije bitan element ugovora, Kupac kao potrošač koji nema interes za izvršenje usluge posle proteka ugovorenog roka može:

 

– raskinuti ugovor, bez ostavljanja primerenog roka za izvršenje usluge;

– zahtevati naknadu štete.

 

Kupac kao potrošač ne može da raskine ugovor ako je nesaobraznost usluge neznatna.

Pravo Kupca na odustanak od Ugovora

Kupac ostvaruje pravo na odustanak od ugovora izjavom koju može uputiti Trgovcu na adresu sedišta ili na mail info@hartweger.rs ili popunjavanjem Obrazca za odustanak u prostorijama Pružaoca usluga. Izjava o odustanku od ugovora kod ugovora na daljinu smatraće se blagovremenom ukoliko je poslata Trgovcu u roku od 14 dana od dana zaključenja Ugovora, a proizvodiće pravno dejstvo od dana kada je poslata Trgovcu. Trgovac je dužan da bez odlaganja obavesti Kupca o prijemu Izjave o odustanku od Ugovora u pisanoj formi ili na drugom trajnom nosaču zapisa. Protekom roka od 14 dana od dana zaključenja Ugovora, prestaje pravo Kupca na odustanak od Ugovora. Teret dokazivanja da je postupio u skladu sa odredbama sadržanim u ovoj tački je na Kupcu.

 

Pravne posledice odustanka od Ugovora. Ako Kupac ostvari pravo na odustanka od ugovora u skladu sa Zakonom o zaštiti potrošača i ovim Opštim uslovima poslovanja, smatra se da ugovor nije ni zaključen. U tom slučaju, Trgovac je dužan da bez odlaganja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana prijema Izjave o odustanku, odnosno Obrasca za odustanak izvrši povraćaj svih uplata koje je primio od Kupca u vezi sa zaključenjem Ugovora na daljinu. Kupac se ovim putem izričito saglašava da je Trgovac u slučaju povraćaja uplata Kupcu koji je prethodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, pod uslovom da Kupac zbog takvog povraćaja ne snosi nikakve troškove.

Obaveze Kupca kao potrošača u slučaju odustanka od Ugovora

U slučaju ostvarivanja pravo na odustanak od Ugovora u skladu sa ovim odeljkom Opštih uslova, Kupac je dužan da plati Trgovcu iznos koji je srazmeran sa izvršenim Uslugama do momenta kada je Kupac obavestio Trgovca o ostvarivanju prava na odustanak od Ugovora.

 

Izuzeci od prava na odustanak od ugovora. Kupac nema pravo da odustane od ugovora nakon što su Usluge u potpunosti pružene. Kupac zaključenjem Ugovora i prihvatanjem ovih Opštih uslova poslovanja potvrđuje da zna da gubi pravo na odustanak od ugovora kada Trgovac, odnosno Pružalac usluga u potpunosti izvrši Ugovor.

Načini plaćanja

Plaćanje proizvoda na našoj internet prodavnici je moguće izvršiti na jedan od sledećih načina: platnim karticama – VISA, Maestro ili MasterCard koje podržavaju plaćanje preko Interneta. Plaćanje karticama je realizovano u saradnji sa AllSecure doo i UniCredit Bank Beograd i obavlja se na bezbedan i sertifikovan način preko AllSecure Paymet Gateway-a, jednostavnim unosom podataka sa platne kartice.

 

Nakon što se unesu podaci o kartici i potvrdi plaćanje, banka autorizuje transakciju i time je porudžbina odobrena i ulazi u dalji proces pripreme za isporuku. Iznos će biti rezervisan na vašoj kartici (računu) i neće Vam biti raspoloživ za drugu namenu.

 

Transkacija će biti kompletirana i iznos skinut sa vašeg računa tek kada su proizvodi pripremljeni za transport i predati kurirskoj službi. U slučaju da se plaćanje ne kompletira, odnosno iznos se ne skine sa računa do isteka 14 dana od prihvatanja Vaše porudžbine, ta porudžbenica će biti otkazana i izbrisana. Nakon isteka roka od 14 dana , novac rezervisane na Vašem računu se oslobadjaju i biće Vam ponovo na raspolaganju. Nakon toga možete ponoviti istu ili novu porudžbinu, i izvršiti plaćanje vezano za njih.

 

Proverite kod banke koja je karticu izdala da li Vaša kartica podržava plaćanje preko Interneta.

 

Zaštita podataka prilikom plaćanja karticama

Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacije se prenose putem javne mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola, primenom najsavremenijih metoda tokenizacije osetljivih podataka, i u skladu sa PCI-DSS standardima. Sigurnost podataka prilikom kupovine garantuje procesor platnih kartica UniCredit Bank Beograd. Niti jednog trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni trgovcu.

 

3D Secure zaštita za sve trgovce i kupce – AllSecure Payment Gateway koristi najviše globalne standarde zaštite i privatnosti podataka. Svi trgovci koji koriste AllSecure Payment Gateway su automatski uključeni u 3D-Secure zaštitu, čime se kupcima garantuje bezbednost kupovine. Brojevi platnih kartica kupaca se ne čuvaju na sistemu trgovca a sami upis se štiti SSL enkripcijom podataka.

 

PCI DSS Standardi – AllSecure Payment Gateway se konstantno usaglašava sa svim zahtevima kartičarskih organizacija u cilju povećanja nivoa bezbednosti trgovaca i kupaca. Od 2005 godine do danas, bez prekida, sistem je sertifikovan kao PCI-DSS Level 1 što predstavlja najviši standard u industriji. PCI Data Security Standard (PCI-DSS) je norma koja definiše neophodne mere bezbednosti pri obradi, čuvanju i prenošenju osetljivih kartičarskih podataka. PCI Standardima se štite osetljivi podaci o korisniku kartice tokom celog procesa plaćanja: od momenta unosa podataka na prodajnom mestu trgovca, tokom komunikacija između trgovca i relevantnih banaka i kartičarskih organizacija, kao i kasnije čuvanje tih podataka.

Registracija metoda plaćanja

Kada se podaci o kartici kupca, na njegov zahtev ili odlukom trgovca TOKENIZUJU, (pothranjuju na sertifikovan način za kasnije korišćenje), ti podaci se čuvaju na AllSecure PCI-DSS level 1 sertifikovanim serverima. Tako tokenizovani kartični podaci se prenose na potpuno bezbedan i sertifikovan način. Trgovac ni u jednom trenutku nema pristup podacima o broju kartice i drugim osetljivim podacima, već dobija referentni broj (token) koji samo on može koristiti u skladu sa uslovima ugovorenim sa kupcem. Kupac ima mogućnost deregistracije prethodno registrovane kartice, kao i promene detalja ranije tokenizovane kartice.

Povraćaj sredstava

U slučaju povraćaja sredstava kupcu koji je predhodno platio nekom od platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, taj povraćaj se vrši isključivo preko iste VISA, Maestro ili MasterCard kartice koja je korištena za plaćanje. Ovo znači da će naša banka na naš zahtev obaviti povraćaj sredstava na račun korisnika kartice.