Glagoli sa predlozima u nemačkom jeziku. Nekada auf, nekada über? 🤨Ich freute mich auf deine Antwort ili Ich freute mich über deine Antwort? Moguće je da ste već sreli slične primere i zapitali se koja je sad pa tu razlika. Ako ste pomislili da su to samo dve mogućnosti i da možete izabrati jednu, a da kažete isto, moram da Vas razočaram. Ipak, spasa ima i zato smo Vam pripremili primere na kojima ćete najlakše uočiti razliku i kako jedan glagol može da ima različita značenja kada uz njega stavite različite predloge.

Pre nego što počnemo, preporučila bih Vam da pročitate i naš blog na temu glagoli sa predlozima u nemačkom jeziku- deo prvi, a kada to savladate, spremni ste da pređete na novi nivo i slobodno nastavite sa čitanjem.

Pa da se vratimo na glagol sich freuen koji znači radovati se. Ako nekome kažete Ich freue mich auf deine Antwort, to znači da se vi radujete njegovom odgovoru koji tek sledi. Ako pak kažete Ich freue mich über dein Geschenk, to znači da ste prvo primili poklon, pa se sada radujete. Dakle razlika je sledeća:

sich freuen, freute sich, hat sich gefreut: radovati se

auf A: nečemu što će se desiti u budućnosti – Ich freue mich auf deinen Besuch (Radujem se tvojoj poseti.)

über A: nečemu što se već desilo – Ich freue mich über das Geschenk, das ich bekommen habe (Radujem se poklonu koji sam dobila.)

Primeri

U nastavku slede glagoli sa predlozima u nemačkom jeziku. Obratite pažnju na oblik u kom stoji imenica nakon predloga. Ako imate predlog auf, über i sl., nakon njega sledi akuzativ

an, unter

leiden, litt, hat gelitten: bolovati; patiti

Er leidet an Krebs. – On boluje od raka.

Er leidet unter dem Stress. – On pati od stresa.

an (dativ) koristimo uz bolesti, a unter (dativ) kada govorimo o nekim spoljnim uticajima.

bestehen, bestand, hat bestanden: postojati; položiti; insistirati; sastojati se

Die Firma besteht seit 3 Jahren. – Firma postoji tri godine.

Ich habe die Prüfung bestanden. – Položila sam ispit.

Die Lehrerin besteht darauf, dass wir Deutsch jeden Tag lernen. – Nastavnica insistira na tome da učimo nemački svakoga dana.

Der Tisch besteht aus Holz.- Sto se sastoji od drveta.

Glagol bestehen može stajati bez predloga u značenju postojati. Ako zahteva akuzativ, onda znači položiti. Uz auf (dativ) znači insistirati, a uz aus (dativ) sastojati se iz nečega.

halten, hält, hielt, hat gehalten: držati; smatrati; misliti; držati do

Halte das Glas bitte mal!- Drži čašu!

Ich halte dich für sehr schön. – Smatram te veoma lepom.

Was hältst du von dieser Idee?- Šta misliš o ovoj ideji?

Sie hält auf Sauberkeit in ihrer Wohnung. – Ona drži do čistoće svog stana.

Pored razlika u značenju, ovde obratite pažnju na još jedno: für i auf stoje uz akuzativ, a von uz dativ.

verstehen, verstand, hat verstanden: razumeti; podrazumevati; razumeti se, slagati se

Entschuldigung, ich kann Sie nicht verstehen. – Izvinite, ne mogu da Vas razumem.

Was verstehst du unter Liebe?- Šta podrazumevaš pod ljubavlju?

Er versteht viel von Computern. On se razume u kompjutere.

Sie versteht sich gut mit ihm.- Ona se dobro slaže sa njim.

U ovom slučaju svi predlozi stoje uz dativ. Takodje, kada želimo da kažemo da se slažemo sa nekim, koristimo glagol sich verstehen mit.

sorgen, sorgte, hat gesorgt: pobrinuti se; brinuti

Ich sorge für die Getränke – Ja ću se pobrinuti za piće.

Ich sorge mich um dich. – Brinem za tebe.

Wir machen uns Sorgen um dich. – Brinemo za tebe.

Wir waren in großer Sorge um dich! – Brinuli smo za tebe!

Kada glagol sorgen stoji uz für (akuzativ), njegovo značenje je obezbediti nešto, pobrinuti se za nešto. Sa druge strane, glagol sich sorgen stoji uz um (akuzativ) i znači brinuti, imati briga. Pored glagola sich sorgen um, imamo i dve fraze sich Sorgen machen i in Sorge sein, koje imaju isto značenje i stoje sa um.

sagen, sagte, hat gesagt: govoriti, reći, kazati

Ich sage dir die Wahrheit.- Govorim ti istinu.

Er sagte zu mir: ,, Du bist das klügste Mädchen“ – Rekao mi je: ,,Ti si najpametnija devojka!“

Was sagst du dazu?- Šta kažeš na to? Šta misliš o tome?

Kao što možete da primetite, kod ovog glagola se značenje ne menja mnogo. Ako nekome nešto pričate/kažete, koristite običan dativ (a). Zu koristite samo kada prenosite tuđe reči (b) nekoj osobi (upravni govor) ili kada želite da kažete svoje mišljenje na neku temu (c).

Ako želite da vežbate, možete uz pomoć naših kartica ispod teksta ili ovde.

Gestern habe ich deinen Brief bekommen. Ich freue mich sehr dar____ !

über

Gestern habe ich deinen Brief bekommen. Ich freue mich sehr dar____ !

über

Gestern habe ich deinen Brief bekommen. Ich freue mich sehr dar____ !

über

Gestern habe ich deinen Brief bekommen. Ich freue mich sehr dar____ !

über

Gestern habe ich deinen Brief bekommen. Ich freue mich sehr dar____ !

über

Ich freute mich ____ den Urlaub, aber dann wurde ich krank.

auf

Messing besteht _____ Kupfer und Zink.

aus

Viele alte Menschen leiden ____ Rheumatismus.

an